Regulamin

Regulamin 4P Prasko-Południowej Przestrzeni Przedsiębiorczych

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Główna siedziba 4P Prasko-Południowej Przestrzeni Przedsiębiorczych znajduje się w budynku przy ul. Groszowickiej 17 w Warszawie.
 2. Ilekroć w dalszej części niniejszego regulaminu jest mowa o:
 3. Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin 4P Prasko-Południowej Przestrzeni Przedsiębiorczych,
 4. 4P – rozumie się przez to projekt 4P Prasko-Południowej Przestrzeni Przedsiębiorczych realizowany przez Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy w ramach „Programu przedsiębiorcza Warszawa” na lata 2021-2025 do celu 2.4. „Strategii #Warszawa2030”,
 5. Użytkowniku – rozumie się przez to każdą pełnoletnią osobę przebywającą na terenie 4P, która zainteresowana jest korzystaniem z oferty 4P,
 6. Powierzchni – rozumie się przez to powierzchnię biurową na którą składa się przestrzeń biurowa open-space oraz sala konferencyjna max na 12 osób udostępnianą użytkownikom korzystającym z 4P przy ul. Groszowickiej 17 w Warszawie,
 7. Zarządzającym – rozumie się przez to Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy,
 8. Administracji – rozumie się przez to pracowników Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy obsługujących 4P.

§ 2

Oferta dla użytkowników 4P

4P oferuje użytkownikom:

 1. Udostępnianie powierzchni biurowej,
 2. Usługi w postaci m.in. spotkań, wydarzeń, szkoleń, warsztatów i projektów,
 3. Dostęp do informacji na temat działań związanych z rozwojem przedsiębiorstwa,
 4. dostęp do sieci internetowej 4P,

w celu zapewnienia warunków do tworzenia i rozwijania pomysłów biznesowych oraz podnoszących wiedzę na temat przedsiębiorczości.

§ 3

Podmioty uprawnione do korzystania z oferty 4P

4P jest miejscem otwartym, przeznaczonym dla osób pełnoletnich.

§ 4

Dostęp do powierzchni 4P

 1. W ramach 4P udostępnia się następujące powierzchnie:
 2. Powierzchnię wyposażoną w biurka i krzesła w formie open-space,
 3. Salę spotkań/konferencyjną max na 12 osób,
 4. Część socjalną.
 5. Powierzchnie udostępnia się nieodpłatnie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz

regulaminie porządkowym 4P.

 • Użytkownik może uczestniczyć w inicjatywach, projektach, szkoleniach, wykładach, warsztatach oraz korzystać z innych usług na zasadach określonych w regulaminie oraz przez administrację.
 • Dostęp do bezprzewodowej sieci Wi-Fi odbywa się zgodnie z regulaminem korzystania z sieci internetowej 4P.
 • 4P otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.
 • Użytkownik może skorzystać z powierzchni w okresach miesięcznych, nie przekraczających łącznie 96 godzin w danym miesiącu kalendarzowym.
 • Zarządzający/administracja zastrzega sobie prawo zmiany limitu czasu korzystania z powierzchni przez użytkownika.

§ 5

Dostęp do usług i przestrzeni 4P

 1. Osoba chcąca skorzystać z przestrzeni lub/i usług 4P, w tym sieci Wi-Fi, dokonuje rejestracji na stronie internetowej http://www………………………………. (umawia pierwszą wizytę) lub osobiście w siedzibie 4P.
 2. Na pierwszą wizytę należy przyjść z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 3. Rejestracji osoby, która chce skorzystać z oferty 4P, dokonuje w systemie pracownik 4P po wypełnieniu kwestionariusza.
 4. Na drugą i kolejne wizyty użytkownik samodzielnie dokonuje rezerwacji przestrzeni/usługi na stronie internetowej http://www……………………………….
 5. Użytkownik jest zobowiązany potwierdzić administracji swoją obecność w 4P w zarezerwowanym terminie, w sposób określony przez administrację.
 6. Nieprzystąpienie do korzystania z powierzchni/usługi w zarezerwowanym terminie traktowane jest jako rezygnacja.
 7. Rezygnacja przez użytkownika z powierzchni/usługi przez trzy kolejne terminy rezerwacji, bez wcześniejszego anulowania rezerwacji na co najmniej pół godziny przed terminem, powoduje anulowanie rezerwacji pozostałych terminów zarezerwowanych przez użytkownika.

§ 6

Obowiązki

Osoby korzystające z powierzchni/usług w 4P zobowiązane są do:

 1. Korzystania z przestrzeni/usług 4P z poszanowaniem innych osób,
 2. Niedokonywania w udostępnionym miejscu żadnych zmian bez zgody administracji,
 3. Przestrzegania regulaminu oraz stosowania się do zaleceń administracji,
 4. Powstrzymania się od działań, które mogłyby narazić Miasto st. Warszawę, urząd dzielnicy

Praga-Południe lub osoby trzecie na jakikolwiek uszczerbek, stratę lub szkodę,

 • Niepodejmowania działań, które mogłyby zakłócać spokój lub stanowić naruszenie

obowiązujących przepisów prawa, mieć charakter szkodliwy, nienawistny i agresywny,

 • Niepodejmowania działań, które powodowałyby uciążliwości lub niewygodę dla osób trzecich,
 • Opróżnienia powierzchni z rzeczy osobistych niezwłocznie po zakończeniu pracy oraz wydania

udostępnionej powierzchni na 5 minut przed upływem umówionego czasu korzystania
z powierzchni,

 • Korzystania z internetu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
 • Niewykorzystywania nazwy lub znaku M.st. Warszawy, dzielnicy Praga-Południe oraz 4P,
 • Przestrzeganiu pozostałych regulaminów, tj: „Regulaminu/instrukcji korzystania z sieci internetowej 4P Prasko-Południowej Przestrzeni Przedsiębiorczych”, „Regulaminu porządkowego 4P Prasko-Południowej Przestrzeni Przedsiębiorczych”

§ 7

Odpowiedzialność

 1. M.st. Warszawa, zarządzający oraz administracja nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie bądź utratę rzeczy ruchomych wniesionych na powierzchnię 4P.
 2. Nie stanowi naruszenia zasad udostępnienia powierzchni/korzystania z usługi, przejściowa

obecność osób trzecich w obrębie udostępnianych powierzchni/usług, wykonujących czynności serwisowe, porządkowe, remontowe i inne.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej http://www………………………………. oraz udostępniany w siedzibie 4P.
 2. Nieznajomość postanowień regulaminu nie zwalnia z konsekwencji wynikających z niestosowania się do postanowień w nim zawartych.
 3. Administracja i/lub zarządzający zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. O zmianach w regulaminie użytkownicy będą informowani poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej http://www………………………………., a w przyszłości, dodatkowo za pomocą narzędzi informatycznych.
 4. Zmieniony regulamin zostanie podany do wiadomości w sposób określony w ust. 1.